1

Tuesday

Total Duration
17:24


Exodus 4
Exodus 5 Exodus 6 Galatians 6
2

Wednesday

Total Duration
23:01


Exodus 7
Exodus 8 Exodus 9 Psalm 105 Ephesians 1
3

Thursday

Total Duration
19:31


Exodus 10
Exodus 11 Exodus 12 Ephesians 2
4

Friday

Total Duration
18:16


Exodus 13
Exodus 14 Exodus 15 Psalm 114 Ephesians 3
7

Monday

Total Duration
18:13


Exodus 16
Exodus 17 Exodus 18 Ephesians 4
8

Tuesday

Total Duration
19:35


Exodus 19
Exodus 20 Exodus 21 Psalm 33 Ephesians 5
9

Wednesday

Total Duration
20:10


Exodus 22
Exodus 23 Exodus 24 Psalm 109 Ephesians 6
10

Thursday

Total Duration
21:08


Exodus 25
Exodus 26 Exodus 27 Psalm 90 Philippians 1
11

Friday

Total Duration
28:17


Exodus 28
Exodus 29 Exodus 30 Exodus 31 Philippians 2
14

Monday

Total Duration
20:21


Exodus 32
Exodus 33 Exodus 34 Philippians 3
15

Tuesday

Total Duration
20:06


Exodus 35
Exodus 36 Exodus 37 Psalm 26 Philippians 4
16

Wednesday

Total Duration
19:47


Exodus 38
Exodus 39 Exodus 40 Hebrews 1
17

Thursday

Total Duration
14:44


Leviticus 1
Leviticus 2 Leviticus 3 Psalm 27 Hebrews 2
18

Friday

Total Duration
25:27


Leviticus 4
Leviticus 5 Leviticus 6 Leviticus 7 Hebrews 3
21

Monday

Total Duration
25:02


Leviticus 8
Leviticus 9 Leviticus 10 Leviticus 11 Psalm 110 Hebrews 4
22

Tuesday

Total Duration
26:15


Leviticus 12
Leviticus 13 Leviticus 14 Psalm 111 Hebrews 5
23

Wednesday

Total Duration
27:32


Leviticus 15
Leviticus 16 Leviticus 17 Leviticus 18 Psalm 31 Hebrews 6
24

Thursday

Total Duration
15:48


Leviticus 19
Leviticus 20 Hebrews 7
25

Friday

Total Duration
19:49


Leviticus 21
Leviticus 22 Leviticus 23 Hebrews 8
28

Monday

Total Duration
19:29


Leviticus 24
Leviticus 25 Psalm 81 Hebrews 9