1

Friday

Total Duration
31:29


Joshua 9
Joshua 10 Joshua 11 Joshua 12 Joshua 13 Luke 16
4

Monday

Total Duration
22:33


Joshua 14
Joshua 15 Joshua 16 Joshua 17 Luke 17
5

Tuesday

Total Duration
27:26


Joshua 18
Joshua 19 Joshua 20 Joshua 21 Psalm 15 Luke 18
6

Wednesday

Total Duration
27:48


Joshua 22
Joshua 23 Joshua 24 Psalm 116 Luke 19
7

Thursday

Total Duration
23:55


Judges 1
Judges 2 Judges 3 Psalm 16 Luke 20
8

Friday

Total Duration
23:29


Judges 4
Judges 5 Judges 6 Luke 21
11

Monday

Total Duration
21:31


Judges 7
Judges 8 Luke 22
12

Tuesday

Total Duration
31:04


Judges 9
Judges 10 Judges 11 Psalm 17 Luke 23
13

Wednesday

Total Duration
30:25


Judges 12
Judges 13 Judges 14 Judges 15 Judges 16 Psalm 146 Luke 24
14

Thursday

Total Duration
14:19


Judges 17
Judges 18 Psalm 21 Acts 1
15

Friday

Total Duration
27:25


Judges 19
Judges 20 Judges 21 Acts 2
18

Monday

Total Duration
13:32


Ruth 1
Ruth 2 Acts 3
19

Tuesday

Total Duration
18:21


Ruth 3
Ruth 4 Psalm 37 Acts 4
20

Wednesday

Total Duration
19:13


1st Samuel 1
1st Samuel 2 Psalm 120 Acts 5
21

Thursday

Total Duration
13:50


1st Samuel 3
1st Samuel 4 1st Samuel 5 Psalm 23 Acts 6
22

Friday

Total Duration
20:21


1st Samuel 6
1st Samuel 7 1st Samuel 8 Acts 7
25

Monday

Total Duration
16:51


1st Samuel 9
1st Samuel 10 Acts 8
26

Tuesday

Total Duration
21:39


1st Samuel 11
1st Samuel 12 1st Samuel 13 Psalm 38 Acts 9
27

Wednesday

Total Duration
17:43


1st Samuel 14
Psalm 124 Acts 10
28

Thursday

Total Duration
23:36


1st Samuel 15
1st Samuel 16 1st Chronicles 1 Psalm 39 Acts 11
29

Friday

Total Duration
20:33


1st Samuel 17
1st Chronicles 2 Acts 12